Skip to main content Door naar footer

2030 Klimaatdoelen voor het eerst binnen bereik, demissionair kabinet behoudt koers in Miljoenennota 2024

20-09-2023

Nieuws

Op Prinsjesdag 2023 heeft het demissionaire kabinet de Miljoenennota voor 2024 gepresenteerd, waarin opvallend genoeg weinig veranderingen te vinden zijn met betrekking tot klimaat- en energiebegrotingen. De nota legt echter de nadruk op armoedebestrijding en de ambitie om fossiele subsidies af te bouwen. Bovendien markeert het de eerste stappen richting het wettelijke doel om tegen 2030 een reductie van 55 procent in uitstoot te behalen in vergelijking met 1990, zoals blijkt uit het eerste deel van de Klimaat- en Energieverkenning 2023 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

De Miljoenennota, getiteld "Begroten voor Brede Welvaart," richt zich voornamelijk op armoedebestrijding en omvat een extra budget van twee miljard euro, onder andere voor een kindgebonden budget, verhoging van de huurtoeslag en een toename van de arbeidskorting.

In het voorwoord van de nota benadrukt minister van Financiën Sigrid Kaag dat een demissionair kabinet terughoudend moet zijn, wat een belangrijke reden is voor het gebrek aan grote wijzigingen in de begroting. Hoewel het klimaat- en energiebeleid als niet-controversieel is bestempeld en het kabinet door kan gaan met de bestaande plannen, zijn er weinig veranderingen in de begroting op dat gebied.

Een ander cruciaal document met betrekking tot de Nederlandse klimaatdoelen is de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning (KEV) van het PBL. Het eerste deel hiervan, dat op Prinsjesdag is gepresenteerd, omvat ramingen voor broeikasgasemissies. Volgens het PBL is Nederland nu op koers om het wettelijke doel van 55 procent emissiereductie ten opzichte van 1990 te behalen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het extra pakket maatregelen dat eerder dit jaar werd aangekondigd in de Voorjaarsnota Klimaat.

Miljoenennota 2024: Gerichte en kosteneffectieve armoedebestrijding

De Miljoenennota van dit jaar heeft armoedebestrijding als belangrijkste thema. Een van de aspecten hiervan is het aanpakken van de gevolgen van de energiecrisis en de hoge inflatie van het afgelopen jaar. Personen die hun energierekening niet kunnen betalen, kunnen tot maart 2024 een beroep doen op het Tijdelijk Noodfonds Energie.

Volgens het NRC zijn de maatregelen van het kabinet dit keer gerichter en kosteneffectiever dan vorig jaar. In tegenstelling tot vorig jaar zullen de maatregelen niet voor alle Nederlanders gelden, maar zullen ze specifiek gericht zijn op degenen die het het meest nodig hebben, wat uiteindelijk tot lagere kosten zal leiden.

Afbouw van fossiele subsidies

De discussie rondom "fossiele subsidies," wat verwijst naar financiële regelingen die het gebruik van fossiele brandstoffen bevorderen, is de laatste tijd in volle gang. Sommige schattingen geven aan dat deze subsidies tussen de 39,7 en 46,4 miljard euro bedragen. Deze regelingen, die vaak gericht zijn op industriële grootverbruikers met lagere belastingen op fossiele brandstoffen, hebben geleid tot protesten, zoals de blokkade van de A12 in Den Haag door activisten.

Tijdens de presentatie van de Miljoenennota benadrukte Kaag het belang van het verminderen van deze subsidies als onderdeel van een ambitieus klimaatbeleid en verklaarde: "Niets doen kost uiteindelijk veel meer."

In het Belastingplan 2024 heeft het kabinet aangekondigd verschillende vormen van fossiele subsidies te willen beëindigen, waaronder het verminderen van belastingvoordelen voor energieverbruik in de glastuinbouw en zware industrie, en het verhogen van de minimum CO2-prijs. Deze maatregelen hebben als doel industrie en bedrijven te stimuleren om hun CO2-uitstoot te verminderen door minder aardgas te gebruiken.

PBL: "Klimaatdoel 2030 nu haalbaar"

De KEV is een jaarlijks rapport waarin het PBL op basis van de Klimaatwet de voortgang van het Nederlandse klimaatbeleid bewaakt. Het is een van de belangrijkste instrumenten om verantwoording af te leggen op dit gebied.

Het eerste deel van de KEV 2024 is optimistisch gestemd. Volgens de berekeningen van het PBL is Nederland op weg om in 2030 een emissiereductie te bereiken tussen de 46 en 57 procent ten opzichte van 1990, wat binnen de vastgestelde bandbreedte valt en het wettelijke doel van 55 procent emissiereductie voor het eerst haalbaar maakt.

Het is echter van groot belang dat de huidige plannen snel worden uitgevoerd. Het PBL waarschuwt dat de speelruimte tot 2030 zeer beperkt is en dat er veel positieve ontwikkelingen moeten plaatsvinden, inclusief factoren die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals het weer en de import van elektriciteit.

Op 26 oktober wordt de volledige KEV gepubliceerd, inclusief ramingen voor energiebesparing en hernieuwbare energie.     

Bron: Solar365 - Brendan Hadden - Woensdag 20 September 2023

https://www.solar365.nl/nieuws/klimaatdoelen-2030-voor-het-eerst-in-zicht-kabinet-houdt-koers-aan-in-miljoenennota-2024-65ABAEB5.html     

Terug naar overzicht